November 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
October 26, 2020 October 27, 2020

Category: MilongasTango Mio

October 28, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

October 29, 2020October 30, 2020October 31, 2020November 1, 2020
November 2, 2020 November 3, 2020

Category: MilongasTango Mio

November 4, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

November 5, 2020 November 6, 2020

Category: MilongasMilonga Gavito

November 7, 2020 November 8, 2020

Category: MilongasColette's Milonga

November 9, 2020 November 10, 2020

Category: MilongasTango Mio

November 11, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

November 12, 2020 November 13, 2020

Category: Milongas?Milonga Sonata

November 14, 2020 November 15, 2020

Category: MilongasMilonga LAX

November 16, 2020 November 17, 2020

Category: MilongasTango Mio

November 18, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

November 19, 2020 November 20, 2020

Category: MilongasMilonga Gavito Brentwood

November 21, 2020November 22, 2020
November 23, 2020 November 24, 2020

Category: MilongasTango Mio

November 25, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

November 26, 2020November 27, 2020November 28, 2020 November 29, 2020

Category: MilongasMilonga Coraz?n

November 30, 2020 December 1, 2020

Category: MilongasTango Mio

December 2, 2020

Category: Tango ClassesWednesday Night Tango Class

December 3, 2020 December 4, 2020

Category: MilongasMilonga Gavito

December 5, 2020December 6, 2020

Return to calendar